Begin een Lekkernassûh afhaalpunt!

English below

Naast de markt op woensdag is het nu ook mogelijk om thuis een afhaalpunt voor de groentepakketten te beginnen. Je krijgt op deze manier de kans om je eigen kleine Lekkernassûh gemeenschap op te bouwen binnen je buurt. Daarnaast wordt je bestelling gratis thuisbezorgd, krijg je gegarandeerd de hoeveelheid brood, kaas en eieren die je wilt én het helpt ons de drukte te verminderen bij de markt. 

Wat moet je doen om je eigen afhaalpunt te starten?

 1. Stuur een email naar transport@lekkernassuh.org om je aan te melden als afhaalpunt. Dan hoor je of we nog plek voor een nieuw afhaalpunt hebben.
 2. Stel een groepje enthousiastelingen (min. 5) samen die groenten van Lekkernassûh willen.
 3. Zorg dat iedereen op Pauze staat.
 4. Jij doet vóór zondag 20:00 in 1 keer de bestelling voor jouw hele groep via dit formulier. (Sorry voor het gebruiken van Google, gegevens worden opgeslagen in of gedeeld met de VS).
 5. Je krijgt een mail met totaalbedrag. Dit graag uiterlijk dinsdag 12:00 overmaken naar “Stichting Lekkernassuh” NL52TRIO0320064182. Betalingen o.v.v. “ afhaalpunt [je naam] Lekkernassûh, [datum]”.
 6. Mail een betalingsbewijs aan betalingen@lekkernassuh.org onder vermelding van Afhaalpunt [je naam] Lekkernassûh [datum].
 7. De pakketten worden woensdag samengesteld en tussen 11.30 en 14.00 uur naar jouw afhaalpunt/huis bezorgd met de fiets.
 8. Je deelt de pakketten uit of laat mensen bij jou langs komen. Je zorgt zelf voor de onderlinge betalingen.

Voor de deelnemers, je pakket op een afhaalpunt ophalen werkt als volgt:

 1. Stuur een berichtje naar de persoon die het afhaalpunt heeft.
 2. Zij/hij zal je laten weten per wanneer je je bestelling door moet geven. Meestal uiterlijk zondagavond 19.00 uur.
 3. Je kan een groente pakket, brood (tarwe-rogge, spelt-gerst of muesli), kaas (koe jong, jong belegen, belegen, geit jong belegen) en eieren bestellen.
 4. Zet je profiel voor zondag 20.00 uur op PAUZE.
 5. De beheerder van het afhaalpunt betaalt vooruit. Zij/hij spreekt met jou af hoe je haar/hem betaalt.

Tips:

 • Timebank betalen voor de pakketten kan: die deelnemers die dat willen doen betalen dan van hun eigen Timebank acount. Alle betaling bewijzen moeten tegelijk met de rest gestuurd worden. Timebank brood is helaas niet beschikbaar voor afhaalpunten.
 • Je kunt je afhaalpunt promoten via de fb-groep: “pakket ophalen voor de buren” . Ook kun je je straat, wijk en contactgegevens doorgeven aan communicatie@lekkernassuh.org als je jouw pakketpunt op deze pagina vermeld wil hebben.
 • Haal een Lekkernassûh poster bij de Gymzaal (tijdens openingstijden op woensdag) om op je raam te hangen, zo kunnen je buren je makkelijker vinden!
 • Als je een afhaalpunt groep maak kan je straks rouleren met de andere deelnemers voor wie verantwoordelijk is elke woensdag.

In de wekelijks mail van het communicatieteam vindt je de recente lijst van actieve afhaalpunten.


Open a Lekkernassûh pick-up point!

In addition to the market on Wednesdays, it is now also possible to set up a pickup point for the vegetable package. In this way, you get the chance to build up your own little Lekkernassûh community in your neighbourhood. In addition, your order will be delivered to your home free of charge, you are guaranteed to get the amount of bread, cheese and eggs that you want and it helps us to reduce the crowds at the market.

What do you need to do to start your own pick-up point?

 1. Send an email to transport@lekkernassuh.org to register as a pickup point. Then you will hear if we have space for a new pickup point.
 2. You set up a group of enthusiastic people (min. 5) who want to get a vegetable package from Lekkernassûh.
 3. Make sure everybody’s status is on Pauze.
 4. You place an order for your whole group before Sunday evening 8 p.m. via this form. (Sorry for using Google. your data will be stored in or shared with the U.S).
 5. You get an email with the total amount. This has to be paid preferably Tuesday noon at the latest, by bank transfer to “Stichting Lekkernassuh” NL52TRIO0320064182. Payment specification “afhaalpunt [your name] Lekkernassûh, [date]”.
 6. Mail a payment confirmation to betalingen@lekkernassuh.org with the mentions Afhaalpunt [your name] Lekkernassûh [date].
 7. The packages are prepared on Wednesday and delivered by bike to your pick-up point between 11.30 a.m. and 2 p.m.
 8. You hand out their packages to the participants and settle the payments within the group.

For participants, this is how picking up your package by a pick-up point works:

 1. Send a message to the person managing the pick-up point
 2. They will let you know when you have to send your order. In most cases it is last call Sunday 7 p.m.
 3. You can order a vegetable package, bread (wheat-rye, spelt-barley or muesli), eggs and cheese (cow jong, jong belegen, belegen, goat jong belegen).
 4. Put your Lekkernassûh status on PAUZE before Sunday 8 p.m.
 5. The person managing the pick-up point pays up front for everybody. They will let you know how to settle your tab with them.

Tips:

 • It is possible to pay for the vegetable packages with Timebank: the particiants who want to do that can do it from their own account. All the payment receipts should be sent at the same time as the rest. Timebank bread is not available for pick-up points.
 • You can promote your pick-up point via the fb-group “pick-up a veggie package for your neighbor” . You can also mail your street, neighborhood and contact details to communicatie@lekkernassuh.org if you want your pick-up point location to be displayed on this page.
 • We have Lekkernassûh posters available at the Gymzaal, you can go get one (during opening hours) and put it at your window to let your neighbors find you!
 • When you have created a group, you can arrange inbetween yourselves to rotate for the responsability of pick-up point manager.

In the weekly mail you receive from team Communicatie you will find the most recent update on the active pick-up points.