Over ons

English below

Lekkernassûh is een stichting die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame voedselketen in Den Haag en omgeving. Dit doet wij door de schakel te vormen tussen jou en lokale boeren, tuinders en producenten. Elke woensdagmiddag wordt op diverse locaties een Lekkernassûh-markt georganiseerd. Je kunt hier een groentepakket met verschillende lokale groenten kopen; ook zijn er producten zoals brood, kaas, eieren en honing.

Alles wordt zo verantwoord mogelijk geproduceerd. De boeren en tuinders verbouwen hun groenten bijvoorbeeld zonder pesticiden en kunstmest en ze telen in volle grond. Lekkernassûh maakt zo min mogelijk gebruik van verpakkingsmateriaal, dus neem je eigen tas mee!

Bij Lekkernassûh draait alles om samenwerken. Met elkaar zorgen we dat alle werkzaamheden rond de markten worden verzorgd. Wil je actief bijdragen aan de organisatie? Kijk dan op hier hoe je kunt helpen. 

Doelstelling van Lekkernassûh

Ons doel is om bij te dragen aan de transitie naar een sociaal-economisch en ecologisch duurzaam voedselsysteem. Dit doen we onder anderen door:

 • Stimuleren van lokale biologische (of regeneratieve) landbouw door het onderhouden van duurzame relaties met boeren.
 • Het toegankelijk maken van gezond en lokaal geproduceerd voedsel via een zo kort mogelijke keten voor Den Haag en de regio.
 • Zorg te dragen voor een eerlijk voedselsysteem o.a. door te werken met oogstaandelen. Hierdoor spreiden we samen met de boeren/ telers de landbouwrisico’s en we betalen een eerlijke prijs voor het voedsel. Lees hier meer over wat oogstaandelen inhoudt. 
 • Het creëren van voedselvoorziening in de gemeenschap, door het organiseren van wekelijkse markten waar deelnemers actief bij betrokken zijn en waar ruimte is voor ontmoeting.  
 • Het verminderen van ongewenste materiaalstromen door zo veel mogelijk verpakkingsvrij te werken.
 • Het faciliteren van kennismaking, discussie en informatievoorziening rondom sociale, economische en ecologische duurzaamheid.
 • Het toepassen van organisatieprincipes die zelforganisatie binnen Lekkernassûh waarborgen en stimuleren.
 • Het bevorderen van (sociale) innovaties door ruimte en middelen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een op te richten transitiefonds.

Ontstaan van Lekkernassûh

Het verhaal van Lekkernassûh begint in 2014 bij één van de oprichters, Liselotte. Zij wilde graag voor mensen koken met biologische producten. Maar na wat rekenen kwam ze erachter dat haar maaltijden erg duur zou worden. Dit vond ze onbegrijpelijk. Waar kwam dit prijsverschil tussen biologisch en gangbaar vandaan? Ze ging op onderzoek uit en ontdekte dat er een hoop mis was in de voedselketen. Dit zette haar aan tot het zelf organiseren van voedselaanvoer.

De eerste stap was om naar het Westland te gaan en met eigen ogen te zien hoe het de biologische tuinders en boeren verging. Veel van hen hadden moeite om hun producten af te zetten tegen een eerlijke prijs. Met een groepje binnen ‘Den Haag in Transitie’ besloot Liselotte om iets te doen, namelijk letterlijk de boer op te gaan en groenten te halen. Zo werd een eerste lading biologische pompoenen van een lokale boer de stad in gereden. Binnen no time waren de pompoenen verkocht. De stad bleek “hongerig” naar betaalbaar biologisch voedsel.

Zo werd Lekkernassûh opgericht met het doel om biologische groenten direct van de boeren voor een eerlijke prijs af te nemen en zonder winstbejag bij burgers in de stad op het bord te krijgen. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een fenomeen in Den Haag en omstreken. Er helpen zo rond de 70 mensen mee en wekelijks komen tussen de 500 en 600 deelnemers een groentepakket afhalen. 

Lekkernassûh functioneerde jarenlang als een werkgroep onder de stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Sinds 22 september 2020 is Lekkernassûh een stichting. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (KvK-nummer 62827049) en ze wordt aangemerkt als ondernemer (BTW-identificatienummer NL861646691). Lekkernassûh huurt voor haar grootste markt en de Verpakkingsvrije Winkel een ruimte in de Gymzaal die nu eigendom is van stichting Lokaal Voedsel Den Haag.

Lekkernassûh iets voor jou?

Word deelnemer en kom langs op één van onze markten. Hier lees je meer over hoe je deelnemer kunt worden, wat een groentepakket inhoudt e.d. 

aubergine
paprika

About us

Lekkernassûh is a foundation that contributes to a fair and sustainable food chain in The Hague and surroundings. It does this by forming the link between you and local farmers, market gardeners and producers. These farmers grow their vegetables free of pesticides, fertilizers and grow them in full soil. We sell the vegetables in weekly packages at our fresh market. These markets are a means to bring people together around food.

Every Wednesday a Lekkernassûh market is organized at various locations. Here you can pick up a vegetable packet with different local vegetables. You can also buy products such as bread, cheese, eggs and honey. We use as little packaging material as possible, so bring your own bag!

At Lekkernassûh everything revolves around cooperation. Together, we ensure that all activities on and around the markets are taken care of. Would you like to actively contribute to the organization? Then click here to find out how you can help .  

Vision of Lekkernassûh

Our aim is to contribute to the transition to a socio-economically and ecologically sustainable food system. We do this by, among other things:

 • Encouraging local organic (or regenerative) agriculture by maintaining sustainable relationships with farmers.
 • Making healthy and locally produced food accessible to The Hague and the region through the shortest possible chain,
 • Ensure a fair food system by working with harvest shares. By this way we spread the agricultural risks together with the farmers/growers and we pay a fair price for the food. Want to learn more about harvest shares, click here.
 • Creating food supply in the community, by organizing weekly markets where participants are actively involved and where there is room to meet.  
 • Reducing unwanted material flows by working packaging-free as much as possible.
 • Facilitating introduction, discussion and information around social, economic and environmental sustainability.
 • The application of organisational principles that safeguard and encourage self-organisation within Lekkernassûh.
 • Promote (social) innovations by providing space and resources, e.g. through a transition fund to be established.

Origin of Lekkernassûh

The story of Lekkernassûh begins in 2014 with one of the founders, Liselotte. She wanted to cook for people with organic products. But after some calculations she found out that her meals would become very expensive. This she found incomprehensible. Where did this price difference between organic and conventional come from? She went to investigate and discovered that there was a lot wrong in the food chain. This prompted her to organize food herself.

The first step was to go to the Westland and see with her own eyes how the organic market gardeners and farmers. Many of them had difficulty selling their products at a fair price. With a small group within ‘The Hague in Transition’ Liselotte decided to do something, namely to literally go to the farmers and get vegetables. Thus was a first load of organic pumpkins from a local farmer was driven into town. Within no time the pumpkins were the pumpkins were sold. It turned out that the city was “hungry” for affordable organic food. Thus was Lekkernassûh was founded with the aim of buying organic vegetables directly from farmers for a fair price and without farmers for a fair price and to get them on the plates of citizens in the city without making a profit.

Since then, the organisation has grown into a phenomenon in The Hague and its surroundings. Around 70 people help out and every week between 500 and 600 participants come to collect a vegetable package.  

For years Lekkernassûh has been a working group of the Lokaal Voedsel Den Haag foundation. Since the 22nd of September 2020 Lekkernassûh has become a foundation herself with subscription to the local chamber of commerce (Kamer van Koophandel) under the number KvK 62827049. For her largest market place and Package Free Shop Lekkernassûh rents a space in the Gymzaal that is owned by the Lokaal Voedsel Den Haag foundation.

Interested in Lekkernassûh?

Become a participant and visit one of our markets. Here you can read more about how to become a participant, what a vegetable package consists of etc.