Derdenverkoop / Third-party vendors

English below

Naast het afhalen van het wekelijkse groentenpakket, is er de mogelijkheid voor deelnemers en andere geïnteresseerde klanten om verscheidene (voedsel) producten van derden te kopen gedurende hun wekelijkse bezoek aan de markt. De producten uit deze categorie zijn lokaal geproduceerd en gemaakt met biologische, duurzame methodes die de waarden van Lekkernassûh als organisatie reflecteren. We ondersteunen graag kleine, lokale producenten die een interessant aanbod van lokale, biologische opties aan onze deelnemers bieden.

Kom vooral langs op een van onze markten op woensdag of bij de verpakkingsvrije winkel op zaterdag om te zien wat voor producten momenteel verkrijgbaar zijn.

Heb jij interesse om een nieuwe verkoper te worden? 

Lekkernassûh wil graag voorzien in een plek voor verkopers om hun lokale, voornamelijk biologische en duurzaam geproduceerde voedselproducten op kleine schaal te beginnen te verkopen. Als je meer wil weten over hoe je derdenverkoper kunt worden bij Lekkernassûh, lees dan de richtlijnen voor verkopers en stuur een kopie van de online aanmelding, of stuur een mail aan derdenverkoop@lekkernassuh.org, zodat we je vragen kunnen beantwoorden en je zo nodig kunnen helpen met het invullen van het formulier. Er zijn mogelijkheden om producten te verkopen bij een of meerdere Lekkernassûh markten en/of de verpakkingsvrije winkel.

Wat kun je verwachten van Lekkernassûh?

Wij bieden een plaats op onze markt(en) en toegang tot een gemeenschap van mensen die interesse hebben in jouw producten. Onze marktcoördinatoren helpen met het uitstallen van producten wanneer deze worden geleverd, alle verkoop wordt in euro’s in ons kassasysteem verwerkt, er zijn mogelijkheden voor beperkte publiciteit, en ons team kan verkooprapporten van je producten opstellen. Er zijn ook incidenteel mogelijkheden om zelf aanwezig zijn om te helpen met het verkopen en promoten van je producten.

Lekkernassûh houdt 15% van de verkoopprijs, hetgeen ons toestaat om het bovenstaande te bieden en ook om secundaire kosten zoals huur, kassasysteem en boekhoudkosten, alsook het compenseren van onze vrijwilligers met Timebank uren, te dekken. Enige winst wordt verwerkt in een transitiefonds dat initiatieven voor duurzame lokale voedselsystemen ondersteunt. 

Richtlijnen voor huidige en nieuwe derdenverkopers

 • Producten die worden aangeboden door derdenverkopers worden lokaal en van lokale producten gemaakt, voedselproducten met overwegend biologische ingrediënten, en vormen een goede aanvulling op het huidige aanbod.
 • Nieuwe verkopers moeten één week voor de eerste markt waarop verkocht wordt, alles geregeld hebben met Lekkernassûh.
 • Als een huidige verkoper een nieuw of terugkerend product wil toevoegen, dient de informatie over dit product een week van te voren aangeleverd te worden.
 • Producten dienen een half uur voor de aanvangstijd van de markt geleverd te worden.
 • Producten moeten gelabeld zijn met de naam van het product, een lijst van ingrediënten (inclusief bron van de ingrediënten en of ze biologisch of duurzaam gesourced zijn), en de prijs. Deze labels kunnen op ieder individueel artikel worden geplakt, of op een enkel bordje dat naast de artikelen staat.
 • De verkoopprijs wordt bepaald door de derdenverkoper.
 • De vermelde verkoopprijs voor producten voor derdenverkoop dient inclusief BTW en een 15% toeslag voor Lekkernassûh.
 • Bij levering moet de verkoper een derdenverkoop formulier of pakbon invullen, waarop de exacte hoeveelheid van ieder product staat vermeld. Dit formulier wordt achtergelaten bij de kassa.
 • Bij de sluitingstijd van de markt moeten niet verkochte producten worden opgehaald door de verkoper. Als onverkochte producten niet worden opgehaald, blijven zij vrij ter beschikking van Lekkernassûh, tenzij er afspraken zijn gemaakt over wat Lekkernassûh kan doen met niet verkochte producten. Als Lekkernassûh met een verkoper overeenkomt om een product op te slaan, ligt het risico bij de verkoper als het product op enige wijze wordt aangetast gedurende de opslag.
 • Als niet verkochte producten worden opgehaald, wordt het derdenverkoop formulier of de pakbon voltooid door de hoeveelheid die van elk product verkocht is te noteren. Maak een foto van dit formulier en mail dit aan derdenverkoop@lekkernassuh.org, en laat het formulier ook achter bij de kassa.
 • De derdenverkoper mag alleen verkochte producten factureren. De factuur moet het BTW nummer van de verkoper (indien van toepassing) en de marktlocatie, hoeveelheid en eenheidsprijs van de verkochte producten, de toeslag van Lekkernassûh en de van toepassing zijnde BTW specifiëren. De derdenverkoper mag een wekelijks of maandelijks rapport van verkochte producten aanvragen. Facturen dienen vestuurd te worden naar derdenverkoop@lekkernassuh.org.
 • In het geval van een dispuut over de hoeveelheid verkochte producten, is het kassasysteem van Lekkernassûh (Romanesco) doorslaggevend.

Third-party vendors

In addition to picking up a vegetable packet every week, there is an opportunity for subscribers and other interested customers to purchase a variety of (food) products from third-party vendors during their weekly visit to the market. The products represented in this category are locally produced and created with organic, sustainable methods that reflect the values of the Lekkernassûh organization. We like to support small, local producers that provide an interesting assortment of local, organic options to our members.

Stop by any of our markets on a Wednesday to see what kind of products are currently being offered, or on a Saturday at the Gymzaal. Product offerings are constantly changing based on season and which vendors approach us.

Are you interested in becoming a new vendor?

Lekkernassûh is interested in providing vendors a place to start selling on a small-scale their locally made, mostly organic and sustainably produced food products. If you would like to know more about becoming a new third-party vendor at Lekkernassûh, read through the guidelines for vendors below and submit a copy of the online application, or contact us at derdenverkoop@lekkernassuh.org, so we can answer your questions and help you complete the form as needed. There are opportunities to sell products at one or more of the Lekkernassuh markets and/or package-free shop

What can you expect from Lekkernassûh?

We offer to sell your product(s) in our market(s) which includes access to a community of people who are interested in biological, sustainable products. Our market coordinators help with set-up when goods are delivered, all sales are made in euros through our cash register system, there are opportunities for some limited publicity, and our team can generate sales reports for your products. There are also occasional opportunities to be present to help sell and promote your products.

Lekkernassûh keeps 15% of your sale price, which allows us to provide the above plus secondary costs like rent, cashier system and bookkeeping, plus compensating our volunteers with Timebank hours. Any additional profit goes into a transition fund that supports initiatives for sustainable local food systems.

Guidelines for current and new third-party vendors

 • Items available for sale by third-party vendors are locally made and sourced, food products with mostly organic ingredients, and make a good addition to the current offerings.
 • New vendors need to have everything organized with Lekkernassûh one week before your first market as a vendor.
 • If a current vendor would like to add a new or recurring product, we need to have the information about this product at least one week in advance.
 • Products should arrive at the market half an hour before the official opening time.
 • Products must be labeled with the name of the product, the ingredient list (including origin of ingredients and whether they are organic or sustainably sourced), and the sale price. These labels can be on each individual item, or on a single display that stands next to the items for sale.
 • The sale price for the products is established by the third-party vendors.
 • The posted sale price for third-party products should incorporate both value added tax (VAT) and a 15% fee to Lekkernassûh.
 • At drop-off, the seller must fill-out a Third-party vendor form or submit a pakbon, which includes the exact quantity of each product delivered. This is left with the cashier. 
 • At the closing time of the market, products not sold must be picked up by the vendor. When unsold products are not picked up, they will remain at the disposal of Lekkernassûh, unless there is an agreement about how Lekkernassûh can handle your unsold products.  If Lekkernassûuh agrees with a vendor to store a product, it is the risk of the vendor if anything affects the product during storage. 
 • When unsold products are picked up, the Third-party vendor form or pakbon is completed by noting the amount of each product not sold during that day’s market. Take a photo of this form and email it to derdenverkoop@lekkernassuh.org, and also leave the form with the cashier.
 • The third-party vendor may only invoice for products sold. The invoice should contain the vendor’s VAT number (if applicable) and specify market location, quantity and unit price of products sold, the Lekkernassûh fee and applicable VAT. The third-party vendor may request a weekly or monthly report of products sold. Invoices should be sent to derdenverkoop@lekkernassuh.org.
 • In case of dispute on the quantity of products sold, the cash register system of Lekkernassûh (Romanesco) will be decisive.