Corona maatregelen bij Lekkernassûh

English version below

25-02-2022 – Update Covid-19 maatregelen: Kom je je glimlach weer laten zien op de markt? Je mag je mondkapje thuis laten! Heb je klachten? Blijf thuis en kijk wie je pakket voor je kan ophalen.

De besturen van de stichting Lokaal Voedsel Den Haag en van de stichting Lekkernassûh willen onze verantwoordelijkheid nemen rondom de corona pandemie en aansluiten bij de officiële richtlijnen.

Natuurlijk nemen de vrijwilligers alle hygiënemaatregelen in acht. Om deelnemers en vrijwilligers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus en om niet onnodig bij te dragen aan de verdere verspreiding ervan, hebben we besloten de activiteiten op de markt terug te brengen tot het minimale. Op die manier kunnen we hopelijk gedurende de hele situatie het voedsel van de boeren blijven afnemen en jullie blijven voorzien van gezond en lokaal voedsel.

Onze maatregelen zijn de volgende:

 • Om de doorstroom te bevorderen en te zorgen dat mensen de aanbevolen afstand van 1.5 meter tot elkaar kunnen houden zullen we maximaal 15 deelnemers tegelijk in de Gymzaal toelaten. Dat betekent dat mensen buiten een rij moeten vormen, dat er pas iemand naar binnen kan als iemand anders eruit komt en dat mensen niet blijven hangen in de Gymzaal.
 • Er zal voorlopig geen maaltijd meer geserveerd worden.
 • De verpakkingsvrije winkel is open elke twee weken op zaterdag (meer informatie hier)
 • We vragen iedereen zo veel mogelijk te betalen met PIN, een bank app of Timebank.
 • We vragen iedereen die zich ook maar een beetje niet lekker voelt om NIET te komen. Kijk dan bijvoorbeeld op de Facebook groep (‘Pakket ophalen voor je buren’) of iemand het pakket voor je kan ophalen. Als niemand anders je pakket kan komen ophalen, stuur dan even een mailtje naar info@lekkernassuh.org zodat we weten dat je geen gewone ‘no show’ bent.
 • Alle belangrijke praktische informatie vind je hier.

We willen alvast iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking. We moeten dit samen doen!

Hartelijke groet,

Je Lekkernassûh team


Corona/COVID 19 measures at Lekkernassûh / Stichting Lokaal Voedsel The Hague

25-02-2022 – Covid-19 measures update: Come to the market and show your smile. You can leave your mouth mask at home! Do you have feel sick? Stay home and see who can pick up your package for you.

The boards of the foundations Stichting Lokaal Voedsel Den Haag and Stichting Lekkernassûh are concerned about the corona pandemic. We want to take our responsibility and be in line with the official recommendations.

Of course, the volunteers will take all necessary precautions with regard to hygiene. In order to protect participants and coworkers against infection with the corona virus and not to contribute unnecessarily to its further spread, we have decided to reduce the activities on the market to a minimum. In this way, we hope to be able to continue to buy food from the farmers and to provide you with healthy and local food.

Our measures are as follows:

 • To avoid queues and to ensure that people can keep the recommended distance of 1.5 meter to each other, we will allow a maximum of 15 participants in the Gymzaal at the same time. This means that people will have to form a queue outside, that someone can only enter when someone else gets out and that people will not get stuck inside the Gymzaal.
 • For the time being, no meals will be served.
 • The packaging-free shop is open every 2 weeks on Saturday (more info here)
 • We ask everyone to pay as far as possible with PIN, a bank app or Timebank.
 • We ask everyone who feels even a little bit unwell to NOT come to the market. You can check if somebody can help you pick up your package on this Facebook group (‘Pick up a veggie package for your neighbours’). If no one else can come and pick up your package, please send an email to info@lekkernassuh.org so we know you are no ordinary ‘no show’.
 • Please find all important practical information here.

We would like to thank everyone very much for your cooperation. We have to do this together!

Kind regards,

Your Lekkernassûh team