Versmarkt

English Below

Lees deze pagina graag even goed door, voor je je registreert.

Lekkernassûh groenten zijn duurzaam geteeld zonder pesticide, lokaal, van het seizoen en hebben zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Word jij daar ook blij van?! Registreer je dan voor het wekelijkse pakket. Elke vrijdag krijg je dan een mailtje met een lijst van wat er de volgende week in het pakket zit. Ook zetten we het op Facebook.

Het Lekkernassûh groentepakket bevat ten minste 7 groentes. Het kost € 12,50 of 1,25 uur met Timebank.cc. Je kan wekelijks het wisselende pakket komen ophalen op één van de locaties.

Haal je alleen af, of help je ook mee?


Lekkernassûh kan alleen bestaan als we het met zijn allen organiseren. Je kunt helpen tijdens de markt, maar ook in team communicatie, inkoop, logistiek of iets anders wat je leuk vindt. Bovendien kun je je tijd laten uitbetalen in Timebank uren en daarmee zelfs (een gedeelte van) je pakket betalen! (Lees meer over meehelpen).

Je abonnement op Actief of Pauze?


Op ieder moment kan je via je persoonlijke link aangeven of je wel of geen pakket wilt ontvangen. Niemand houdt ervan om voedsel weg te gooien. Het kost ons daarmee wel extra werk om groenten van niet opgehaalde pakketten een goede bestemming te geven. Je doet ons een dan ook een groot plezier door je status goed bij te houden.

  • Sta je op ACTIEF? Haal je pakket dan ook echt op. (Of laat het ophalen).
  • Kun je een keer niet, zet je abonnement dan op PAUZE.

Verander je status vóór zondag 20:00 voor de woensdag erna. Gebruik hiervoor je persoonlijke link. (Mocht je je link kwijt zijn, klik dan op “Link kwijt / opvragen” en vraag ‘m weer op).

Breng zelf een tas mee


Breng een flinke boodschappentas mee, want wij hebben er geen. Neem eventueel ook nog extra zakjes mee voor brood, burgers of spinazie (losse verkoop alleen in de gymzaal).

Betalen


Je kunt je pakket op meerdere manieren betalen. Kijk hier voor de betaalmethoden.

aubergine

Registreren

Registreren is gratis en eenvoudig.
Vul het formulier op de registratiepagina in en klik op de knop Registreer.

Privacyverklaring: Klik hier om te lezen over de wijze waarop Lekkernassûh omgaat met jouw gegevens.


Vegetable market

Please read this page carefully before registering.

Lekkernassûh vegetables are grown sustainably without pesticides, locally, in the right season and are delivered with as little packaging material as possible. Does that make you happy, too?! Then register for our weekly package. Every Friday, you will get an e-mail with a list of next week’s vegetable package contents. We also post this on our website, with a link on social media.

The Lekkernassûh vegetable package contains at least 7 vegetables. It costs € 12.50 or 1.25 with Timebank.cc. You can pick up the weekly changing package at one of the locations.

Only pick up, or also help out?


Lekkernassûh can only exist if we organize it together. You can help during the market, but also in team communication, purchasing, logistics or anything else you like. Moreover, you can have your time paid for in Timebank hours and even use that to pay for (part of) your package! (Read more about helping out).

Your subscription to Active or Pause?


At any time, you can use your personal link to indicate whether or not you want to receive a package. Nobody likes to throw away food. It does cost us extra work to give vegetables from uncollected parcels a good destination. You do us a big favor by keeping track of your status.

  • Are you on ACTIVE? Then please pick up your package, or have it picked up for you.
  • If you can’t make it one day, put your subscription on PAUSE.

Change your status before Sunday 20:00 for the following Wednesday. Use your personal link. (If you have lost your link, click on “Link kwijt / opvragen” and request it again).

Bring your own bag


Bring a hefty shopping bag, as we do not have one. Please also bring extra bags if you want to buy extra loose products that are sold at the markets.

Payment


You can pay for your package in several ways. Check here to see our payment options.

Signing up

Signing up is free and easy.
Fill out the form on the registration page and click the Register button.

aubergine

Privacy Statement: Click here to read about how Lekkernassûh handles your data.