Lekkernassûh en Timebank.cc

Timebank Lekker nassuh

English below

Sinds februari 2018 werkt Lekkernassûh met Timebank.cc als alternatief waardesysteem om (een gedeelte van) je groentepakket, kaas of je producten van de verpakkingsvrije winkel mee te betalen. Op deze pagina leggen we uit hoe dat in z’n werk gaat.

Om de Lekkernassûh markt en de organisatie ervan, draaiende te houden, hebben we geld (Euro’s) en arbeid (tijd) nodig. Met de Euro’s betalen we groenten, de kosten van het pand, internet, logistiek en dergelijke. Daarnaast hebben we man/vrouwkracht nodig om van alles gedaan te krijgen. Met Timebank creëren we de mogelijkheid om deze te vergoeden met tijd die je vervolgens kan uitgeven aan voedsel bij Lekkernassuh of elders in de Timebank gemeenschap.

Concreet betekent dit het volgende. Als je lid wordt van Timebank.cc krijg je een rekening. Deze kun je o.a. vullen door bij Lekkernassûh te komen helpen. De tijd die je werkt, krijg je van Lekkernassûh uitbetaald op je Timebank rekening.

Urenvergoeding

Je kunt je voorstellen dat we zowel de Euro-kosten als de tijd-kosten moeten blijven dekken als organisatie. Daarom betalen we 0,65 uur per gewerkt uur. Dat wil zeggen: 65% als Timebanker en 35% als vrijwilliger voor elk gewerkt uur. 

Uren, Euro’s, Prijzen

Welnu, wat kost dan een pakket?

 • Een standaardpakket in alleen Euro’s is €12,50.
 • Als je Timebank.cc lid bent, kost een pakket momenteel 1,25 uur en 0 Euro.
 • Prijzen van kaas en items van de verpakkingsvrije winkel worden berekend aan de kassa.

Aan de slag

Timebank.cc rekening

 • Ben je al aangemeld bij timebank.cc? Top! Niks aan veranderen, ga door naar Betalen met Tijd.
 • Ben je nog niet aangemeld bij Timebank.cc? Meld je dan aan en lees later over hoe je kan Betalen met Tijd:

Betalen met Tijd

Heb je genoeg Timebank-uren? Dan kan kan je je pakket daarmee afrekenen.

 • Dat kan je thuis al van te voren doen. Je kan dan een ‘receipt’ afdrukken, of een foto op je mobiel maken.
 • Je kan ook in de rij bij de kassa nog besluiten om te betalen met uren. Dan gebruik je je mobiel. (Vraag eventueel naar de wifi-code).

Betaal voor je Lekkernassuh groentenpakket met Timbank uren 

Vergoeden van medewerkers

Als je geholpen hebt op de markt, declareer je de gewerkte uren (vraag bij de kassa waar je dit kan noteren). Timebank uren worden daarna naar je overgemaakt zodat je hiermee bij een volgende bezoek aan de markt eventueel kan betalen voor je pakket. (De kassamedewerker van Lekkernassuh gebruikt daarvoor deze link).


Lekkernassuh and Timebank cc

Since February 2018, Lekkernassûh has been working with Timebank.cc as an alternative value system to pay for (part of) your vegetable package, cheese and pay at our Package free shop. On this page we explain how this works.

In order to keep the Lekkernassûh market and its organization running, we need money (Euros) and labour (time). With Euros we pay for vegetables, the cost of the premises, internet, logistics and the like. In addition, we need man/woman power to get everything done. With Timebank we create the possibility to compensate these with time which can then be spent on food at Lekkernassûh or elsewhere in the Timebank community.

In concrete terms, this means the following. If you are a member of Timebank.cc you will receive an account. You can fill this account by coming to help out at Lekkernassûh. The time you work will be paid by Lekkernassuh into your Timebank account.

Hourly fee

As you can imagine, we need to continue to cover both Euro costs and time costs as an organization. Therefore we pay 0.65 per hour worked. This means: 65% as a Timebanker and 35% as a volunteer for each hour worked.

Hours, Euros, Prices

So what does a package cost?

 • A standard package in Euros only is €12.50.
 • If you are a Timebank.cc member, a package currently costs 1.25 hours and 0 Euro.
 • Prices for cheese, bread, items from the package free shop will be calculated at the cash desk.

Getting Started

Timebank.cc account

 • Are you already registered with timebank.cc? Great! Don’t change a thing, continue to Pay with Time.
 • Not signed up to timebank.cc yet? Then sign up en and read about how you can Pay with Time later:

Paying with Time

Do you have enough Timebank hours? Then you can pay for your package with them.

 • You can do that at home in advance. You can print a receipt, or take a picture on your mobile phone.
 • You can also decide in the queue at the checkout to pay with hours. Then you use your mobile phone. (Ask for the wifi code if necessary).
Pay for you r Lekkernassuh package with timebank hours

Paying coworkers

When you’ve helped out at the market, you declare the hours you’ve worked (ask at the cashier’s where you can note this down). Timebank hours are then transferred to you so that you can use them to pay for your package the next time you visit the market. (The Lekkernassuh cashier uses this link for this purpose).