iZettle uitleg

PIN, Credit cards, Apple Pay

Verbinden (eenmalig)

Het basisprincipe is: Smartphone van kassamedewerker verbindt via Bluetooth met iZettle kaartlezer. Kassamedewerker geeft bedragen in op zijn/haar smartphone, deelnemer betaalt met kaartlezer.

Thuis, vooraf

 1. Download en installeer de “iZettle Go: the easy POS” app van “iZettle AB” op je opgeladen smartphone.
 2. Log in met gegevens die je van een collega krijgt.

Op de markt

 • Zorg dat de iZettle kaartlezer met de laptop opgeladen is (zodat deze opgeladen blijft).
 • Zet de iZettle kaartlezer aan.
 • Op je smartphone, zet GPS en BlueTooth aan.
 • In de iZettle app… Kies:
 • Menu
 • Instellingen
 • Kaartlezer
 • iZettle Reader 2
 • Getal 393 of 420 in de app moet overeenkomen met het nummer op de achterzijde van de kaartlezer. Controleer dit.
  • Als het nummer niet overeenkomt, wissel dan van kaartlezer of je verwijdert de kaartlezer in de app, en kiest Verbind andere kaartlezer en kiest het juiste nummer.
 • Selecteer, verbinden
 • Vergelijk het nummer
 • Bevestig op smartphone.
  • Werkt dit niet, verwijder dan alle voorgaande kaartlezers, herstart de app, zet de kaartlezer uit en aan en begin opnieuw.
 • Bevestig ook op de kaartlezer (met groene V).
  (Er verschijnt Hello! op het scherm van de kaartlezer).

De verbinding die tussen een telefoon/app en de iZettle kaartlezer gemaakt moet worden is niet mogelijk als een andere telefoon al verbonden is, of als een andere telefoon die specifieke kaartlezer nog in haar instellingen heeft staan.

Na de markt

De app zelf laat je op de telefoon staan. In de app verwijder je wel altijd de kaartlezer. (Menu, Instellingen, Kaartlszers, Selecteer kaartlezer 393 of 420, Verwijder kaartlezer).

Het gebruik van de app

 • Linksboven naast het menu kan je switchen tussen Producten en Bedrag. (Kies Bedrag).
 • Bij bedragen hoef je geen komma te typen en ook niet te bevestigen.
 • (De app is ook je rekenmachine: Je kan altijd stoppen, het bedrag aflezen en op de prullenbak klikken).
 • Klik op de Afrekenen knop en de deelnemer kan gaan betalen.

English

Vonnecting (once only)

The basic principle is: Cash register staff’s smartphone connects via Bluetooth to iZettle card reader. Cash register staff enters amounts on his/her smartphone, participant pays with card reader.

At home, beforehand

 1. Download and install the “iZettle Go: the easy POS” app from “iZettle AB” on your charged smartphone.
 2. Log in with the information that you will receive from a colleague.

At the market

 • Make sure the iZettle card reader is charged with the laptop (so that it stays charged).
 • Switch on the iZettle card reader.
 • On your smartphone, switch on GPS and BlueTooth.
 • In the iZettle app… Choose:
 • Menu
 • Settings
 • Card reader
 • iZettle Reader 2
 • Number 393 or 420 in the app must match the number on the back of the card reader. Verify this.
  • If the number doesn’t match, please change the card reader or remove the card reader in the app, choose Connect other card reader and choose the correct number.
 • Select, Connect
 • Compare the number
 • Confirm on smartphone
  • If this does not work, delete all previous card readers, restart the app, turn the card reader off and on and start over.
 • Confirm also on the card reader (with green V).
  (Hello! Appears on the card reader screen).

The connection between a phone-app and the iZettle card reader is not possible if another phone is already connected, or if another phone still has that specific card reader in its settings!

After the market

The app itself stays on your phone. In the app you always remove the card reader. (Menu, Settings, Card readers, Select card reader 393 or 420, Remove card reader).

Using the app

 • At the top left of the menu you can switch between Products and Amount. Choose amount.
 • For amounts you don’t have to type a comma or confirm it.
 • (The app is also your calculator: You can always stop, read the amount and click on the bin).
 • Press the Checkout button, then the participant can pay.