Vacature IT medewerker

English below

Lekkernassûh is gegroeid, en enorm ontwikkeld de afgelopen tijd. Onze IT is met ons meegegroeid: inmiddels werken we met een intern ontwikkeld administratiesysteem, Romanesco en een eigen nieuwsbrief. Veel verbeteringen, maar ook complicerend.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die de brug kan slaan tussen onze IT expert(s) en de rest van de organisatie.

Wat ga je doen? De eerste belangrijke stap is een evaluatie en plan voor de cirkel IT (in niet-IT taal), kijkend naar zowel de technische als organisatie kant. Denk daarbij aan de volgende vragen:

  • Wat is essentieel onderhoud? Wat is nice-to-have onderhoud? En hoeveel uren zijn er structureel nodig?
  • Welke nieuwe en lopende projecten zijn er, en wat zijn de prioriteiten?
  • Welke werkwijze, in lijn met Holacracy, willen we hanteren, waarin we als organisatie nieuwe ideeën voor IT projecten beoordelen en prioritiseren?
  • Hoe willen we de IT verantwoordelijkheden afbakenen, en duidelijke afspraken maken over wat de cirkel daarvoor nodig heeft van de rest van de organisatie?
  • Hoe kunnen we de uitkomsten verwerken in Holaspirit naar rollen, verantwoordelijkheden, acties, etc.?

Spreekt je dit aan, dan komen we heel graag in contact. De vergoeding vind in principe plaats met Timebank uren. Bepalen hoeveel tijd het kost is onderdeel van de opdracht. Maar om een beeld te geven: het moet te combineren zijn met een “normaal” (gezins)leven en baan. De start kan ook als projectvorm worden vormgegeven, hierover komen we graag in gesprek.

Interesse? Neem contact met ons op via info@lekkernassuh.org.

Vacancy IT associate

Lekkernassûh has grown as an organization, and has developed tremendously over the past period. Our IT system has grown with us: we are now working with our internally developed administration system, Romanesco and a news letter. Many improvements, but also complicated.

For that reason, we are looking for someone to make the connection between our IT expert(s) and the rest of the organization.

What will this entail? The most important first step will be to evaluate and make a plan for the circle IT (in non-IT languague), taking into account both technical and organizational aspects. Questions include:

  • What is essential maintenance? And what is nice to have? How many hours are needed structurally?
  • Which new and ongoing projects are there, and what are the priorities?
  • Which way of working, in line with the prinicples of Holacracy, do we want to use to weigh and prioritize new ideas for IT projects within the organization?
  • How do we want to define the IT responsibilities, and make clear agreements on what the circle needs for this from the rest of the organization?
  • How can we process the results in Holaspirit, in terms of roles, responsibilities, actions, etc?

If this sounds like a project you’d like to take on, we’d love to get in touch with you. Your compensation will in principle be paid in Timebank hours. How much time is needed will be part of your assignment, but to give an idea: it needs to be possible to combine this with a ‘normal’ (family) life and job. The start can also be done in the form of a project, we’re looking forward to discussing this.

Are you interested? Send us an e-mail via info@lekkernassuh.org